USB Interfaces

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: FT245BL
  سازنده: FTDI
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon FT245BL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT4232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :1,155,000 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 91,215,000 ریال
  10 - 1001,155,000 ریال
  PDF icon FT4232HL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :450,000 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9480,000 ریال
  10 - 100450,000 ریال
  PDF icon FT232RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374T
  سازنده: WCH
  قیمت :255,634 ریال
  موجودی : 199
  تعدادقیمت
  1 - 25302,113 ریال
  26 - 200255,634 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH374S
  سازنده: WCH
  قیمت :209,155 ریال
  موجودی : 25
  تعدادقیمت
  1 - 9278,873 ریال
  10 - 100209,155 ریال
  PDF icon CH374DS1(1).PDF مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: CH376S
  سازنده: WCH
  قیمت :295,635 ریال
  موجودی : 4
  تعدادقیمت
  1 - 9318,377 ریال
  10 - 100295,635 ریال
  PDF icon ch376ds1.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :494,621 ریال
  موجودی : 10
  تعدادقیمت
  1 - 10534,419 ریال
  11 - 100494,621 ریال
  PDF icon FT232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232HL
  سازنده: FTDI
  قیمت :825,001 ریال
  موجودی : 50
  تعدادقیمت
  1 - 9869,000 ریال
  10 - 100825,001 ریال
  PDF icon FT2232H.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT2232D
  سازنده: FTDI
  قیمت :499,648 ریال
  موجودی : 20
  تعدادقیمت
  1 - 10548,754 ریال
  11 - 100499,648 ریال
  PDF icon FT2232D-REEL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FT245RL
  سازنده: FTDI
  قیمت :407,000 ریال
  موجودی : 52
  تعدادقیمت
  1 - 10445,500 ریال
  11 - 100407,000 ریال
  PDF icon FT245RL.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+