Optocouplers / Photocouplers

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: TLP521-4XGB
  سازنده: ISOCOM
  قیمت :74,581 ریال
  موجودی : 48
  تعدادقیمت
  1 - 989,499 ریال
  10 - 9982,040 ریال
  100 - 100074,581 ریال
  PDF icon TLP521-4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 6N137
  سازنده: Avago
  قیمت :66,446 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 979,734 ریال
  10 - 9973,090 ریال
  100 - 200066,446 ریال
  PDF icon 6N137.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N26
  سازنده: VISHAY
  قیمت :17,952 ریال
  موجودی : 370
  تعدادقیمت
  1 - 2429,921 ریال
  25 - 9923,936 ریال
  100 - 200017,952 ریال
  PDF icon 4N26.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: MOC3052
  سازنده: liteon
  قیمت :30,745 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 936,600 ریال
  10 - 9933,672 ریال
  100 - 250030,745 ریال
  PDF icon MOC3052.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PC817C
  سازنده: SHARP
  قیمت :7,371 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 248,845 ریال
  25 - 1998,109 ریال
  200 - 100007,371 ریال
  PDF icon PC817C.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: PC814
  سازنده: SHARP
  قیمت :12,866 ریال
  موجودی : 423
  تعدادقیمت
  1 - 2414,961 ریال
  25 - 9913,464 ریال
  100 - 200012,866 ریال
  PDF icon PC814-Sharp.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: EL817B
  سازنده: Everlight
  قیمت :3,960 ریال
  موجودی : 2648
  تعدادقیمت
  1 - 994,753 ریال
  100 - 9994,356 ریال
  1000 - 100003,960 ریال
  PDF icon EL817B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N25M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :20,946 ریال
  موجودی : 479
  تعدادقیمت
  1 - 2426,929 ریال
  25 - 9923,936 ریال
  100 - 200020,946 ریال
  PDF icon 4N25M.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N26M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :26,929 ریال
  موجودی : 495
  تعدادقیمت
  1 - 2432,913 ریال
  25 - 9929,921 ریال
  100 - 200026,929 ریال
  PDF icon 4N26M.pdf مشاهده اطلاعات محصول
 • نام محصول: 4N28M
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت :26,929 ریال
  موجودی : 400
  تعدادقیمت
  1 - 2432,913 ریال
  25 - 9929,921 ریال
  100 - 200026,929 ریال
  PDF icon 4N28M.pdf مشاهده اطلاعات محصول