MOSFET

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: IRFP460PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 114,397 ریال
  موجودی : 3
  تعدادقیمت
  1 - 9114,397 ریال
  10 - 9994,210 ریال
  100 - 50087,480 ریال
  PDF icon IRFP460PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FQA140N10
  سازنده: FAIRCHILD
  قیمت پایه : 178,756 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 9178,756 ریال
  10 - 99152,908 ریال
  100 - 500141,986 ریال
  PDF icon FQA140N10.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF2807ZPBF
  سازنده: INFINEON
  قیمت پایه : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon IRF2807ZPBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF3205PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 21,816 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 921,816 ریال
  10 - 9918,662 ریال
  100 - 50017,329 ریال
  PDF icon IRF3205PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF4905PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 38,357 ریال
  موجودی : 179
  تعدادقیمت
  1 - 938,357 ریال
  10 - 9934,319 ریال
  100 - 50030,281 ریال
  PDF icon IRF4905PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF540NPBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 13,371 ریال
  موجودی : 190
  تعدادقیمت
  1 - 913,371 ریال
  10 - 9911,438 ریال
  100 - 50010,621 ریال
  PDF icon IRF540NPBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF630PBF
  سازنده: IR
  قیمت پایه : 19,002 ریال
  موجودی : 198
  تعدادقیمت
  1 - 919,002 ریال
  10 - 9916,254 ریال
  100 - 50015,093 ریال
  PDF icon IRF630PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF710PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 20,410 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 920,410 ریال
  10 - 9917,458 ریال
  100 - 50016,211 ریال
  PDF icon IRF710PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF740PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 22,099 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 922,099 ریال
  10 - 9918,903 ریال
  100 - 50017,553 ریال
  PDF icon IRF740PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: IRF840PBF
  سازنده: VISHAY
  قیمت پایه : 22,521 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 922,521 ریال
  10 - 9919,264 ریال
  100 - 50017,888 ریال
  PDF icon IRF840PBF.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+