TRIAC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: BT136-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 10,698 ریال
  موجودی : 490
  تعدادقیمت
  1 - 910,698 ریال
  10 - 999,150 ریال
  100 - 5008,497 ریال
  PDF icon BT136-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT137-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 14,779 ریال
  موجودی : 197
  تعدادقیمت
  1 - 914,779 ریال
  10 - 9912,642 ریال
  100 - 25011,739 ریال
  PDF icon BT137-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT138-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 21,394 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 921,394 ریال
  10 - 9918,301 ریال
  100 - 25016,994 ریال
  PDF icon BT138-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT139-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 30,794 ریال
  موجودی : 148
  تعدادقیمت
  1 - 930,794 ریال
  10 - 9929,114 ریال
  100 - 50026,875 ریال
  PDF icon BT139-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA26-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 80,933 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 980,933 ریال
  10 - 9969,230 ریال
  100 - 50064,285 ریال
  PDF icon BTA26-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA40-700B
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 205,500 ریال
  موجودی : 26
  تعدادقیمت
  1 - 9205,500 ریال
  10 - 49175,784 ریال
  50 - 200163,228 ریال
  PDF icon BTA40-700B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA41-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 134,586 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 9134,586 ریال
  10 - 249121,127 ریال
  250 - 1000107,669 ریال
  PDF icon BTA41-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: T405-600B
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 20,188 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 920,188 ریال
  10 - 24917,496 ریال
  250 - 150014,804 ریال
  PDF icon T405-600B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+