TRIAC

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: BT136-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 7,949 ریال
  موجودی : 500
  تعدادقیمت
  1 - 107,949 ریال
  11 - 1006,799 ریال
  101 - 5006,313 ریال
  PDF icon BT136-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT137-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 10,981 ریال
  موجودی : 200
  تعدادقیمت
  1 - 1010,981 ریال
  11 - 1009,393 ریال
  101 - 2508,722 ریال
  PDF icon BT137-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT138-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 15,896 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 1115,896 ریال
  11 - 10015,896 ریال
  101 - 25012,627 ریال
  PDF icon BT138-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BT139-600E
  سازنده: nxp
  قیمت پایه : 19,348 ریال
  موجودی : 150
  تعدادقیمت
  1 - 1019,348 ریال
  11 - 10016,550 ریال
  101 - 50015,368 ریال
  PDF icon BT139-600E.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA26-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 60,135 ریال
  موجودی : 100
  تعدادقیمت
  1 - 1060,135 ریال
  11 - 10051,440 ریال
  101 - 50047,765 ریال
  PDF icon BTA26-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA40-700B
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 152,691 ریال
  موجودی : 35
  تعدادقیمت
  1 - 10152,691 ریال
  11 - 50130,612 ریال
  51 - 200121,282 ریال
  PDF icon BTA40-700B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: BTA41-600BRG
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 100,000 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10100,000 ریال
  11 - 25090,000 ریال
  251 - 100080,000 ریال
  PDF icon BTA41-600BRG.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: T405-600B
  سازنده: ST
  قیمت پایه : 15,000 ریال
  موجودی : 495
  تعدادقیمت
  1 - 1015,000 ریال
  11 - 25013,000 ریال
  251 - 150011,000 ریال
  PDF icon T405-600B.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+