کالاها

 • نام محصول: TPS54202DDCR
  سازنده: Texas instrument
  قیمت :85,041 ریال
  موجودی : 333
  تعدادقیمت
  1 - 100085,041 ریال
  PDF icon tps54202.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: STM8L051F3P6
  سازنده: ST
  قیمت :50,000 ریال
  موجودی : 101
  تعدادقیمت
  1 - 2460,000 ریال
  25 - 25050,000 ریال
  PDF icon stm8l051f3p6.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7190BRUZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :500,001 ریال
  موجودی : 28
  تعدادقیمت
  1 - 25540,000 ریال
  26 - 100520,000 ریال
  101 - 500500,001 ریال
  PDF icon AD7190BRUZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD7194BCPZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :1,366,745 ریال
  موجودی : 7
  تعدادقیمت
  1 - 101,366,745 ریال
  PDF icon AD7194BCPZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: W5500
  سازنده: WIZnet
  قیمت :187,057 ریال
  موجودی : 193
  تعدادقیمت
  1 - 10230,418 ریال
  11 - 100204,062 ریال
  101 - 500187,057 ریال
  PDF icon W5500.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: ESP32-WROOM-32
  سازنده: espressif
  قیمت :464,884 ریال
  موجودی : 0
  تعدادقیمت
  1 - 10583,808 ریال
  11 - 50518,940 ریال
  51 - 100464,884 ریال
  PDF icon esp_wroom_32_datasheet_en.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AD8497ARMZ
  سازنده: Analog Devices
  قیمت :694,898 ریال
  موجودی : 6
  تعدادقیمت
  1 - 9735,774 ریال
  10 - 100694,898 ریال
  PDF icon AD8497ARMZ.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: TS881ILT
  سازنده: ST
  قیمت :61,314 ریال
  موجودی : 95
  تعدادقیمت
  1 - 1071,534 ریال
  11 - 20061,314 ریال
  PDF icon TS881ILT.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: AUIRF1324S-7P
  سازنده: INFINEON
  قیمت :143,067 ریال
  موجودی : 45
  تعدادقیمت
  1 - 9183,944 ریال
  10 - 100143,067 ریال
  PDF icon AUIRF1324S-7P.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: FSFR2100
  سازنده: ON SEMICONDUCTOR
  قیمت :408,764 ریال
  موجودی : 12
  تعدادقیمت
  1 - 25408,764 ریال
  PDF icon FSFR2100.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+