General Purpose

هیچ زیر دسته بندی وجود ندارد

 • نام محصول: S1M-13-F
  سازنده: DIODES INC
  قیمت : 0 ریال
  موجودی : 0
  PDF icon S1M-13-F.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4937
  سازنده: MIC
  قیمت :849 ریال
  موجودی : 1000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,068 ریال
  101 - 3000914 ریال
  3001 - 10000849 ریال
  PDF icon 1N4937.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4001
  سازنده: VISHAY
  قیمت :520 ریال
  موجودی : 4700
  تعدادقیمت
  1 - 100891 ریال
  101 - 1500556 ریال
  1501 - 5000520 ریال
  PDF icon 1n4001.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4002
  سازنده: VISHAY
  قیمت :556 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100953 ریال
  101 - 1500596 ریال
  1501 - 5000556 ریال
  PDF icon 1n4.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4003
  سازنده: VISHAY
  قیمت :556 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 100953 ریال
  101 - 1500596 ریال
  1501 - 5000556 ریال
  PDF icon 1n4003.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4004
  سازنده: VISHAY
  قیمت :593 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,016 ریال
  101 - 1500635 ریال
  1501 - 5000593 ریال
  PDF icon 1n4004.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4005
  سازنده: VISHAY
  قیمت :611 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,047 ریال
  101 - 1500654 ریال
  1501 - 5000611 ریال
  PDF icon 1n4005.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4006
  سازنده: VISHAY
  قیمت :611 ریال
  موجودی : 5000
  تعدادقیمت
  1 - 1001,047 ریال
  101 - 1500654 ریال
  1501 - 5000611 ریال
  PDF icon 1n4006.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+
 • نام محصول: 1N4007
  سازنده: VISHAY
  قیمت :666 ریال
  موجودی : 3289
  تعدادقیمت
  1 - 1001,141 ریال
  101 - 1500713 ریال
  1501 - 5000666 ریال
  PDF icon 1n4007.pdf مشاهده اطلاعات محصول
  -+